Sales tax là gì ý nghĩa sales tax là thuế gì

Thuế thương vụ (tiếng Anh: Sales Tax) là thuế tiêu thụ được chính phủ áp lên việc bán hàng hóa và dịch vụ. Thuế thương vụ hay thuế bán hàng là thuế tiêu thụ được chính phủ áp lên việc bán hàng hóa và dịch vụ. Thuế thương vụ thông thường được đánh thuế tại … Đọc tiếp