Chủ trương tiếng anh là gì ý nghĩa xin chủ trương tiếng anh là gì

Chủ trương là quyết định của chủ thể có thẩm quyền về những nội dung chủ yếu của hoạt động để từ đó làm căn cứ lập, trình, phê duyệt những chương trình, hoạt động khác. Để thực hiện một hoạt động dự án bất kì đều phải có chủ trương, chính sách kế hoạch … Đọc tiếp

Chủ động tiếng anh là gì ý nghĩa chủ quan là gì tiếng anh

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về câu chủ động, câu bị động và cách chuyển từ câu chủ động sang câu bị động như thế nào nhé. Đây là một phần ngữ pháp căn bản rất quan trọng xuất hiện khá nhiều trong các bài tập cũng như các kỳ thi … Đọc tiếp

Chủ trương là gì mô tả chủ trương là gì english

Về mục đích, chủ trương được xây dựng nhằm chỉ đạo tổ chức, cá nhân trong xã hội và các cơ quan Nhà nước thực hiện đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước. Từ khi ra đời đến nay, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương quan trọng, … Đọc tiếp