(Chinhphu.vn) – Quốc hội ban hành Nghị quyết số 08/2021/QH15 quyết nghị cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV gồm 18 bộ và 4 cơ quan ngang bộ.

z2677136168878 f44f55ed4ccc8036ece2fb200e2d0298
Các thành viên Chính phủ ra mắt trước Quốc hội khóa XV

Cụ thể, 18 Bộ gồm: 1- Bộ Quốc phòng; 2- Bộ Công an; 3- Bộ Ngoại giao; 4- Bộ Nội vụ; 5- Bộ Tư pháp; 6- Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 7- Bộ Tài chính; 8- Bộ Công Thương; 9- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 10- Bộ Giao thông vận tải; 11- Bộ Xây dựng; 12- Bộ Tài nguyên và Môi trường; 13-Bộ Thông tin và Truyền thông; 14- Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; 15- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 16- Bộ Khoa học và Công nghệ; 17- Bộ Giáo dục và Đào tạo; 18- Bộ Y tế.

4 cơ quan ngang Bộ gồm: 1- Ủy ban Dân tộc; 2- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; 3- Thanh tra Chính phủ; 4- Văn phòng Chính phủ.

* Tại Nghị quyết 20/2021/QH15, Quốc hội quyết nghị cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV gồm 27 thành viên:

– Thủ tướng Chính phủ.

– 4 Phó Thủ tướng Chính phủ.

– 18 Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng; Công an; Ngoại giao; Nội vụ; Tư pháp; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Công Thương; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giao thông vận tải; Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường; Thông tin và Truyền thông; Lao động – Thương binh và Xã hội; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Khoa học và Công nghệ; Giáo dục và Đào tạo; Y tế.

– 4 Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Tổng Thanh tra Chính phủ; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

* Quốc hội cũng đã ban hành Nghị quyết 21/2021/QH15 phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao.

Cụ thể, Quốc hội quyết nghị phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao đối với các ông, bà sau đây: Ông Nguyễn Văn Dũng; ông Ngô Tiến Hùng; ông Nguyễn Biên Thùy; bà Đào Thị Minh Thủy.

Chí Kiên